Kritéria

Cena české krajiny převzala kritéria pro udělení Ceny Rady Evropy za krajinu. Do soutěže mohou být přihlášeny místní nebo regionální orgány nebo jejich seskupení, které jako součást krajinné politiky, zavedly taková opatření na ochranu, správu a/nebo plánování krajiny (dále jen projekty), jež se ukázaly být trvale účinnými a mohou proto sloužit jako příklad pro další místa v České republice. Ocenění lze rovněž udělit nevládním organizacím za jejich zvláště významný příspěvek k ochraně, správě a/nebo plánování krajiny. Do soutěže se mohou přihlásit i přeshraniční místní nebo regionální orgány a seskupení příslušných místních nebo regionálních orgánů za předpokladu, že společně spravují předmětnou krajinu.

 

Národní soutěž oceňuje zejména schopnost společného působení orgánů státní správy, místních samospráv, uživatelů krajiny i odborné a laické veřejnosti i podnikatelů v zájmu ochrany kulturně-historických, přírodních i společensko-hospodářských hodnot konkrétní krajiny a zároveň v zájmu možnosti realizace přiměřených potřeb obyvatel v krajině. Oceňuje také schopnost vzájemného respektování různorodých a přitom oprávněných potřeb obyvatel / uživatelů krajiny, která je předpokladem nalezení v místě a v čase optimálního řešení. Oceňuje schopnost identifikovat a odlišit obecné hodnoty krajiny i specifické, unikátní a originální hodnoty a respekt uživatelů i obyvatel k těmto hodnotám.

 

Přihlášené projekty budou hodnoceny podle následujících čtyř kritérií:

 

1. kritérium Udržitelný územní rozvoj

Přihlášené projekty musí vtisknout ochraně, správě a/nebo plánování krajiny hmatatelnou podobu. To znamená, že projekty musí být dokončeny a zpřístupněny veřejnosti alespoň tři roky před přihlášením do soutěže. Projekt má:

 

- být v souladu s principy udržitelného rozvoje a s územním členěním dotčené oblasti;

- prokázat svou environmentální, sociální, hospodářskou, kulturní a estetickou udržitelnost;

- předcházet nebo napravovat jakoukoli škodu na krajinné struktuře;

- napomáhat zlepšení a obohacení krajiny a přinášet krajině novou kvalitu;

 

2. kritérium Příkladná hodnota

Realizovaný projekt přihlášený do soutěže Cena české krajiny musí poskytovat příklad správné praxe, který mohou ostatní následovat. Příklad dobré praxe má vyzývat ostatní k aplikaci obecných principů a postupů a inspirovat k užití postupů v místě přiměřených, originálních a vhodných:

 

- postupy použité v rámci projektu (ve fázi plánování/realizace/údržby) je možné aplikovat i v jiných územích České republiky, případně v jiných evropských státech;

- realizovaný projekt/opatření je výsledkem uvážlivého plánování, tvůrčího nebo inovativního přístupu;

- realizovaný projekt /opatření je výsledkem spolupráce a komunikace.

 

3. kritérium Účast veřejnosti

Provádění politiky nebo přijatá opatření směřující k ochraně, správě a/nebo plánování dotčené krajiny musí zahrnovat aktivní účast veřejnosti, místních nebo regionálních orgánů a uživatelů krajiny (konkrétního území) a měly by jasně odrážet cíle týkající se ochrany, obnovení i rozvíjení kvalit krajiny. Veřejnost, jíž se projekt týká, má právo být seznámena se záměrem projektu, s okolnostmi, skutečnostmi a souvislostmi, ovlivňujícími rozhodování a plánování i realizaci a má právo k projektu v jednotlivých fázích vyjádřit svůj názor a formulovat svůj zájem.

Veřejnost by měla mít možnost účasti současně dvěma způsoby, a to jednak prostřednictvím dialogu a výměn stanovisek mezi členy společnosti (např. veřejná setkání, debaty, umožnění účasti a konzultací a prostřednictvím postupů umožňujících vhodné zapojení obyvatel při provádění krajinných politik přijímaných národními, regionálními a místními orgány. To např. znamená, že:

 

- projekt byl konzultován s veřejností a názor zapojených občanů zastoupených místními samosprávami a/nebo demokraticky reprezentativními občanskými organizacemi byl respektován;

- projekt byl konzultován s uživateli a správci krajiny (majiteli a správci pozemků nebo dílčích území) a jejich názor byl respektován;

- projekt může být také realizován reprezentativní občanskou organizací nebo z jejího podnětu, ovšem pod podmínkou, že byl projednán s příslušnými orgány státní správy a samosprávy a uživateli krajiny (majiteli pozemků) a je jimi respektován.

 

4. kritérium Zvyšování veřejného povědomí

Podstatnou součástí dopadu realizovaných projektů, jejichž cílem je zlepšit ochranu, správu a/nebo plánování krajiny je předání informací o cílech projektu veřejnosti. Zvyšování obecného povědomí lze dosáhnout formou setkání s občany spojených s podáváním odborných informací a přednášek (nepravidelné nebo pravidelné akce), informací ve sdělovacích prostředcích (většinou jako inzertní sdělení, reportáže, rozhovory) nebo přímo informačními letáky a publikacemi.

 

Kritérium se naplní:

 

- doložením zveřejnění informací ve sdělovacích prostředcích;

- publikováním informačních letáků, brožur, a pod. a distribucí informačních materiálů a informacemi o jejich dopadu;

- pořádáním informačních akcí (veřejné besedy, setkávání, atd.)

 

Příklad zaměření projektů přihlášených do soutěže

 

Přihlášený realizovaný projekt má předpoklady uspět v soutěži, pokud:

 

- projekt je realizován v některé z oblastí: ochrana, tvorba, plánovaní, správa, vzdělávání;

- projekt je výsledkem procesu, jehož součástí je komplexní analýza výchozích podmínek, formulace záměrů a strategická úvaha, projednání s dotčenými stranami, vytvoření projektové dokumentace, realizace a zajištění následné péče jako nezbytné podmínky udržitelnosti;

- projekt je založen na snaze po dosažení rovnováhy v krajině;

- projekt byl ukončen nebo dosáhl hodnotitelných výsledků v době nejméně již tři roky před přihlášením do soutěže;

- projekt naplňuje principy udržitelného rozvoje; prokázal environmentální, sociální, hospodářskou, kulturní a estetickou udržitelnost;

- projekt předchází nebo napravuje škodu v krajině nebo napomáhá zlepšení a obohacení krajiny nebo přináší krajině novou kvalitu;

- je výsledkem procesu, na jehož počátku stojí komplexní analýza území (krajiny), definování jeho hodnot a zároveň formulace strategického záměru nakládání s krajinou; součástí procesu je pak projednání záměru s dotčenými stranami (odborníky, správci území, občany a jejich seskupeními, podnikateli, stěžejními „hráči“ -uživateli), příprava projektové dokumentace respektující potřeby dotčených stran i národních politik a zahrnující způsob reálné péče po vlastní realizaci, a dále vlastní realizace projektu dle projektové dokumentace;

- je výsledkem součinnosti více subjektů napříč resortními zájmy; prokazuje svou environmentální, sociální, hospodářskou, kulturní a estetickou udržitelnost, především zajišťuje odpovědnost za trvalou péči o realizovaný projekt, a to buď „centrálně" prostřednictvím správce území nebo součinností více subjektů (např. AOPK, NPÚ, místní samosprávy, zemědělci, apod.), do jejichž kompetence spadá péče o dílčí krajinné prvky, které jsou nedílnou součástí projektu;

- napomáhá zlepšení a obohacení krajiny a přinášet krajině novou kvalitu, zejména v reakci na měnící se společensko-ekonomické podmínky, sociální struktury, vývoj zaměstnanosti apod.

 

a) Projekty v oblasti ochrany - do soutěže je možné přihlásit projekty ochrany konkrétní krajiny (zásahy, opatření). Mohou jimi být projekty,

 

- které zvyšují přirozenou ekologickou rovnováhu krajiny;

- které přispívají k udržení historických krajinných struktur a komponovaných krajinných areálů a zvyšují soulad ekonomického využívání území s jejich přírodními a kulturními hodnotami;

- které zajišťují všestrannou stabilitu území (ekologickou, ekonomickou, sociální) a které byly vytvořeny jako součást vývoje hodnotné kulturní historické krajiny,

- které obnovují poškozené přírodní/historické/kulturní prvky krajiny;

- které mění způsob hospodaření v území, přičemž změna vychází z rozpoznaného vývoje ekonomického zhodnocení zdrojů a přitom respektuje dlouhodobý historický vývoj krajiny, jehož výsledkem jsou existující kulturně-historické, přírodní i společensko-hospodářské hodnoty krajiny;

- které vedou ke snížení rozsahu škod - negativních faktorů hospodaření v krajině (např. snížení eroze a deflace v důsledku nevhodného obdělávání ohrožených půd nebo pozemků v zemědělsky či lesnicky obhospodařovaných oblastech, snížení znečištění vod, zvýšení retence a zasakování vod v území, budování ekologických sítí, obnova přírodě blízkých i kulturních krajinných prvků apod.

 

b) Projekty v oblasti tvorby krajiny - do soutěže Cena české krajiny je možné přihlásit realizované projekty, jejichž výsledkem je tvorba nové krajinné struktury tam, kde původní krajinná struktura byla setřena nebo poškozena. Jde o obnovu, resp. vybudování funkčních krajinných struktur i sociálních vazeb v průmyslových oblastech, v oblastech těžby nerostných surovin lomovou či hlubinnou těžbou, v oblastech vojenských újezdů, apod., o realizaci revitalizačních a krajinotvorných opatření v zemědělské i zalesněné krajině, o systémy sídelní zeleně a nakládání s krajinou v příměstských oblastech a funkční územní systémy ekologické stability, komplexní pozemkové úpravy, v rámci kterých byly např. vynucené změny ve struktuře krajiny (nadnárodního či národního významu) a nově implementované krajinotvorné prvky uvedeny v soulad se stávajícími hodnotami krajiny a nutné změny byly organicky, smysluplně a efektivně včleněny do stávající krajiny; úpravy krajinné struktury (související například s realizací struktury národního, resp. nadnárodního významu - např. rychlostní komunikace) tak, aby tato nová struktura mohla být umístěna, vyprojektována a realizována s pozitivním dopadem na krajinu.

 

c) Projekty v oblasti vzdělávání odborníků, úředníků i veřejnosti - v oblasti vzdělávání a výchovy mohou být do soutěže přihlášeny projekty zaměřené na soustavné vzdělávání institucionální (v rámci obecného vzdělávacího procesu i v rámci vzdělávání na odborných školách, profesní vzdělávání a vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy) i volnočasové, které jsou zaměřeny na vytváření teoretického potenciálu pro dlouhodobě udržitelné rozhodování, plánování a užívání krajiny (krajin); zahrnují jak ochranu kulturně-historických, přírodních i společensko-hospodářských hodnot, tak jejich rozvíjení a odpovědné užívání a představují prevenci poškozování krajiny člověkem.

 

Poznámky (soubor PDF)