Aktuality

Nominace účastnících se států byly podán do 31. prosince 2010.

 

9. února 2011 byly strany Evropské úmluvy o krajině vyzvány generálním tajemníkem k prezentaci svých kandidátů. Do soutěže bylo podáno 14 přihlášek. Do soutěže v roce 2011 se bylo podány přihlášky z Belgie, České republiky, Finska, Francie, Itálie, Kypru, Maďarska, Nizozemska, Norska, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska a Španělska. Prezentace podaných projektů jsou dostupné na webové stránce Rady Evropy:
http://www.coe.int/EuropeanLandscapeConvention

 

21. a 22. března 2011 se sešla mezinárodní porota k výběru vítěze Ceny a zvláštních ocenění. Pro druhý ročník soutěže Ceny Rady Evropy za krajinu si porota zvolila za svého předsedu krajinářského architekta Enrico Buergi, dřívějšího předsedajícího konference Rady Evropy k Evropské úmluvě o krajině.

 

Porota ocenila zvláštním oceněním projekty:

 

Slovensko; Nadace Ekopolis – Projekt trvalej starostlivosti o krajinu prostredníctvom grantových programov Nadácie Ekopolis
Nadace Ekopolis prezentuje grantové programy, které jsou dostupným systémových nástrojem pro místní komunity a které slouží k reálným zlepšením městské a venkovské krajiny a současně k vytváření místních společenství. Ekopolis poskytuje neziskovým organizacím a místním komunitám pružnou a nebyrokratickou finanční, technickou a vzdělávací pomoc. Technická podpora a vzdělávání je zaměřeno na plánování rozvoje krajiny, péči o krajinu, zakládání sdružení a spolupráci, účinnou komunikaci. Granty tak představují celistvý nástroj, který umožňuje místním komunitám provádět příznivé změny v městské, vesnické a otevřené krajině. Jedná se o 6 grantových programů: PrieStory, Zelené oázy, Grenways, Fond Tatry, Strom roka, Živé chodníky.

 

Španělsko; Vláda Katalánska – ministerstvo vzdělávání, ministerstvo městského a venkovského plánování a veřejných prací, Observatori del Paisatge – projekt vzdělávání a zvyšování uvědomění: město, území, krajina.
Projekt byl zaměřen na veřejné a polosoukromé střední školy. Má základní cíle: zvýšit povědomí studentů o hodnotách krajiny a jeho urbanizaci, poskytnout vyučujícím nové vzdělávací zdroje vytvořené v souvislosti s Evropskou úmluvou o krajině, posílit vzdělávací praxi na povinných středních školách, propagovat využití nových technik pro výuku na školách.

 

Spojené království; Durham Heritage Coast Partnership – Památky durhamského pobřeží (The Durham heritage coast).
Program je zamřen na celkové ozdravění a posílení ekologie pobřeží ve sféře ochrany původních organismů, krajiny, archeologických, architektonických a historických hodnot, posílení uvědomění obyvatel o hodnotách krajiny prostřednictvím rozšíření nabídky rekreačních, vzdělávacích a turistických služeb, sportu a umění, zlepšit péči o krajinu respektováním ekonomických a sociální potřeb zemědělství, lesnictví a rybolovu a podporou trvale udržitelného hospodaření, podpořit místní společenství při správě, zachování a ochraně památek.

 

Porota udělila ve 2. ročníku soutěže o Cenu Rady Evropy za krajinu v r. 2011: Itálie; Město CarboniaProjekt Carbonia: Landscape Machine.
Hlavním cílem je obnova historicky významné modernistické městské a těžební krajiny 20. století a její transformace v krajinu 21. století. Tento projekt je trvalým procesem regenerace základních hodnot Carbonie, jejího historického městského a těžebního dědictví, který se bude v budoucnu odrážet v širším území zemědělské a průmyslové krajiny. Projekt Carbonia lze považovat za katalyzátor a spoušť pro další postupy týkající se širšího pohledu a většího geografického území. Vytváří nový model trvale udržitelného rozvoje území založeném na zlepšení krajiny založeného průmyslového města a jeho těžební krajiny, podporuje výzkum a zvyšování vzdělanosti, rekonverzi průmyslu na odvětví vytvářející nové pracovní a podnikatelské příležitosti, rekultivaci a nové využití opuštěné těžební krajiny, vytváří novu kulturní identitu založenou na vztazích jedinečnosti, paměti a inovaci.